Európska komisia prijala odporúčanie a súvisiace oznámenie v snahe stanoviť spoločné ciele na zvýšenie odolnosti voči katastrofám v oblasti civilnej ochrany. Zahrnuté sú v nich opatrenia, ktoré pomôžu európskym krajinám lepšie sa pripraviť na prírodné hrozby, ako sú napr. zemetrasenia, záplavy či lesné požiare. Európska komisia preto v úzkej spolupráci s členskými štátmi určila päť cieľov, o ktorých dosiahnutie by sme sa mali usilovať spoločne: • Predvídanie – zlepšenie posudzovania rizika, predvídania a plánovania riadenia rizika katastrof. • Príprava – zvýšenie informovanosti obyvateľstva o rizikách a jeho pripravenosti na ne. • Varovanie – zlepšenie včasného varovania. • Reakcia – posilnenie kapacity reakcie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. • Zabezpečenie – zabezpečenie spoľahlivého systému civilnej ochrany. V snahe začať s realizáciou týchto cieľov spúšťa Európska komisia päť hlavných iniciatív, jednu za každý cieľ. Jednou z takýchto iniciatív bude napríklad iniciovanie celoeurópskeho programu na zvyšovanie povedomia o odolnosti voči katastrofám s názvom „preparEU“, ktorý bude zameraný na európskych občanov.