Členské štáty, pracovníci a zamestnávatelia sa včera v Poradnom výbore EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH) zhodli na potrebe uznať ochorenie COVID-19 za chorobu z povolania v sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti a v rámci domácej starostlivosti a v kontexte pandémie aj v sektoroch, v ktorých vznikne ohnisko nákazy pri činnostiach s preukázaným rizikom infekcie, a podporiť aktualizáciu zoznamu EÚ týkajúceho sa chorôb z povolania. Predmetná dohoda je dôležitým krokom smerom k vykonávaniu strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027, ktorý Komisia prijala v júni 2021. Komisia zároveň oznámila, že do konca tohto roka zaktualizuje svoje odporúčanie o chorobách z povolania s cieľom zahrnúť doň ochorenie COVID-19. Strategický rámec stanovuje kľúčové opatrenia na úrovni EÚ potrebné na zlepšenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov v nadchádzajúcich rokoch. Jedným z jeho hlavných prierezových cieľov je zvýšiť pripravenosť na akékoľvek prípadné budúce zdravotné krízy. To znamená aj zintenzívniť podporu pracovníkov počas možných budúcich vĺn pandémie COVID-19. V nadväznosti na stanovisko výboru ACSH Komisia zaktualizuje  <eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003H0670>odporúčanie obsahujúce zoznam chorôb z povolania a činiteľov, ktoré ich môžu spôsobiť. Komisia v ňom členským štátom odporúča, aby ich uznali. Ak sa ochorenie COVID-19 v členskom štáte uzná za chorobu z povolania, pracovníci v príslušných odvetviach, ktorí sa na pracovisku nakazili ochorením COVID-19, môžu získať osobitné práva v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, ako je právo na odškodnenie.