Eurospravodaj – december 2021 PDF NA STIAHNUTIE

EURÓPSKA ÚNIA PODPORILA MSP

V roku 2020 počas koronavírusovej krízy sumou až 29 miliárd eur

Komisia uverejnila výročnú súhrnnú správu o implementácii finančných nástrojov v roku 2020. Zo správy
vyplýva, že v roku 2020 sa z finančných nástrojov podporili európske malé a stredné podniky (MSP) a iní
príjemcovia sumou v celkovej výške 29 mld. eur. Z uvedenej sumy sa 21,6 mld. eur (z toho 7 mld. eur na
prevádzkový kapitál) v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) poskytlo pre 478 000
MSP vrátane 375 000 mikropodnikov. Ukázalo sa, že finančné nástroje ako kapitálové a dlhové nástroje, záruky
za úvery, rizikový kapitál a nástroje s rozdelením rizika sú zdrojovo efektívnym spôsobom využívania zdrojov
politiky súdržnosti, a to aj v čase krízy. Pandémia koronavírusu obzvlášť ťažko postihla najmä MSP. Mnohým
pracovníkom hrozilo prepustenie a podniky zápasili o prežitie. Finančné nástroje majú zásadný význam
pri poskytovaní podpory MSP, ktoré to najviac potrebujú. Tým pomohli zmierniť negatívne hospodárske
dôsledky krízy spôsobenej koronavírusom na regióny a mestá v EÚ.