Európska komisia zverejnila Výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ. Správa prezentuje výsledky členských štátov v rôznych oblastiach politiky a opisuje spôsob, akým Komisia sledovala právo EÚ, ktorého účinné presadzovanie je kľúčové. Právne predpisy EÚ občanom zaručujú práva a výhody a podnikom rovnaké podmienky na trhu. Komisia preto bude aj naďalej prísne presadzovať pravidlá vo všetkých oblastiach politiky. EK kládla v správe dôraz na politiky, ktoré majú najväčší vplyv na každodenný život ľudí a podnikov. V roku 2019 sa osobitný dôraz kládol na podporu vnútroštátnych a regionálnych orgánov pri vykonávaní pravidiel nakladania s odpadom, kvality ovzdušia, energetickej účinnosti, poľnohospodárskych trhov a rodovej rovnosti. V záujme včasnej a správnej transpozície Komisia poskytuje členským štátom pomoc vo forme prípravy implementačných plánov, špecializovaných webových stránok a usmerňujúcich dokumentov, ako aj výmeny osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.