Komisia víta aktuálnu politickú dohodu členských štátov EÚ o nových nástrojov na odstránenie právnych medzier v systéme EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Tieto nedostatky môžu mať za následok rozsiahle podvody s DPH, pre ktoré dochádza v rozpočtoch členských štátov EÚ každý rok k stratám vo výške 50 miliárd EUR.
Vďaka novým pravidlám sa posilní spolupráca medzi členskými štátmi, ktoré tak budú môcť rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, nevynímajúc ani podvody, ku ktorým dochádza online. Viac sa budú využívať IT systémy, ktoré by mali nahradiť manuálne spracúvanie údajov. Informácie týkajúce sa DPH a spravodajské informácie o organizovaných skupinách zapojených do najzávažnejších podvodov v oblasti DPH sa odteraz budú systematicky zdieľať s orgánmi presadzovania práva EÚ. A v neposlednom rade, lepšia koordinácia medzi daňovými správami a orgánmi presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ počas vyšetrovaní umožní pohotovejšie a účinnejšie potláčanie tejto rýchlo sa rozvíjajúcej trestnej činnosti. Nové opatrenia výrazne posilnia našu schopnosť identifikovať podvodníkov a páchateľov trestnej činnosti, ktorí sa obohacujú na úkor daňových príjmov, a zakročiť proti nim.
Nové pravidlá spolupráce budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a účinnosť nadobudnú o 20 dní neskôr. Keďže na zavedenie automatizovaného prístupu k informáciám, ktoré zhromaždili colné orgány, a k údajom o evidencii vozidiel bude nutné vyvinúť nové technologické postupy, ich uplatňovanie sa odloží do 1. januára 2020.