Komisia otvorila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov. Tieto právne predpisy budú prepracované s cieľom zosúladiť ich s ambíciou Európskej zelenej dohody stimulovať obnovu budov v EÚ a s cieľom prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby sa v nasledujúcich 12 týždňoch, do 22. júna, podelili o svoje názory na to, ako zvýšiť a zlepšiť obnovu budov, dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky účinný a dekarbonizovaný fond budov a umožniť prístupnejšie a cenovo prijateľnejšie financovanie v rámci plánov obnovy a odolnosti využitím 750 miliárd EUR z plánu obnovy Európy.
Výsledky tejto verejnej konzultácie sa premietnu do legislatívneho návrhu, ktorý sa očakáva do konca tohto roka, ako sa uvádza v pracovnom programe Komisie na roky 2019 – 2024. Táto revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov je základným prvkom stratégie „vlny obnovy“ uverejnenej v roku 2020. Bude súčasťou opatrení, ktoré Komisia predloží na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55% v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a bude sprevádzaná revíziou smernice o energetickej účinnosti.