Komisia v nadväznosti na prijatie ročného pracovného programu 2022 uverejnila výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2022. So zvýšeným rozpočtom na budúci rok, ktorý dosahuje takmer 3,9 miliardy EUR, bude Erasmus+ naďalej poskytovať príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu, výmeny zamestnancov a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem všeobecnej výzvy obsahuje ročný pracovný program aj iné akcie, ktoré sa majú spustiť osobitne, ako je iniciatíva „Európske univerzity“. Program bude naďalej podporovať mladých ľudí a stimulovať ich účasť na demokratickom živote, čím bude významne prispievať k cieľom Európskeho roku mládeže 2022 oznámeným v správe o stave Únie v septembri 2021. Kľúčové aktivity v rámci mobility a spolupráce sa v roku 2022 takisto posilnia. Hlavné novinky vo vyhlásených výzvach sú:

  • Výhľadové projekty: Nové rozsiahle projekty podporia kvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie a prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy ekologickej transformácii.
  • Viac výmen s tretími krajinami: Vďaka finančným prostriedkom z vonkajších nástrojov EÚ budú mať tretie krajiny možnosť zúčastňovať sa na cielených projektoch a výmenách, najmä v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ako aj športu.
  • Inkluzívnejšia iniciatíva DiscoverEU: DiscoverEU ponúka 18-ročným možnosť cestovať po Európe.
  • Priblížiť Európsku úniu školám: Akcie Jean Monnet, ktoré rôznymi aktivitami vrátane študijných pobytov podporujú vzdelávanie o EÚ, sa rozšíria do škôl pre žiakov všetkých vekových kategórií, a to vo všeobecnom aj odbornom vzdelávaní.
  • Jednoduchšie financovanie projektov spolupráce:Erasmus+ zavádza pre prijímateľov projektov v rámci kooperačných partnerstiev možnosť požiadať o jednorazovú platbu na realizáciu ich projektov. Tým sa výrazne znižuje administratívna záťaž pri podávaní žiadostí, riadení projektu a pri úlohách spojených s podávaním správ.