Členské štáty EÚ schválili súbor opatrení, ktoré pomôžu predchádzať tvorbe odpadu, pokiaľ to bude možné, a v ostatných prípadoch sa vďaka nim zvýši recyklácia komunálneho odpadu a odpadu z obalov. Postupne sa odstráni skládkovanie a bude sa podporovať využívanie hospodárskych nástrojov, ako sú napr. systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali konkrétne opatrenia, ktoré budú uprednostňovať opätovné použitie a recykláciu pred skládkovaním a spaľovaním, čím sa obehové hospodárstvo stáva skutočnosťou. Prijaté nové pravidlá predstavujú najmodernejšie právne predpisy o odpade na svete.