Európska komisia otvorila verejnú diskusiu k účinnosti rámca hospodárskeho dohľadu, po tom ako predstavila svoje závery k preskúmaniu jeho účinnosti. Rámec hospodárskeho dohľadu EÚ usmerňuje členské štáty pri plnení svojich cieľov v oblasti hospodárskej a fiškálnej politiky. Prispieva k užšej koordinácii hospodárskych politík, k riešeniu makroekonomickej nerovnováhy a k zníženiu verejného deficitu a úrovne dlhu. Vytvorili sa podmienky pre trvalo udržateľný rast a pre dosiahnutie stratégie Únie pre rast a zamestnanosť. Napriek tomu sa fiškálny rámec stáva čoraz zložitejším, čo znižuje jeho mieru akceptácie. Prispieva k tomu aj zmena hospodárskej situácie v EÚ, ku ktorej došlo od zavedenia pravidiel.

Na začiatku politického cyklu Únie je vhodná príležitosť posúdiť, nakoľko je súčasný rámec hospodárskeho a fiškálneho dohľadu efektívny. Týka sa to najmä reforiem obsiahnutých v balíkoch šiestich a dvoch právnych predpisov (tzv. six-pack a two-pack), o uplatňovaní ktorých musí Komisia podávať správy. Zastúpenie Európskej komisie bude k tejto téme v máji organizovať aj špecializované podujatie. Viac informácií bude zverejnených na stránkach Zastúpenia.