Európska komisia predložila prvý súbor návrhov na modernizáciu WTO a prispôsobenie pravidiel medzinárodného obchodu výzvam globálneho hospodárstva. V uverejnenom koncepčnom dokumente EÚ, ktorý bol už prekonzultovaný s členskými štátmi EÚ, sa predostiera smerovanie tohto modernizačného úsilia. Bez toho, aby bolo dotknuté konečné stanovisko EÚ v týchto záležitostiach, tieto návrhy sa týkajú troch kľúčových oblastí:

– aktualizácie súboru pravidiel medzinárodného obchodu, ktorej cieľom je zohľadniť súčasnú svetovú ekonomiku,

– posilnenia monitorovacej úlohy WTO,

– vyriešenia patovej situácie v prípade mechanizmu WTO na urovnávanie sporov.