Komisia navrhuje prísnejšie pravidlá týkajúce sa znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší, povrchových a podzemných vodách a čistenia komunálnych odpadových vôd. Čisté ovzdušie a voda sú nevyhnutné pre zdravie ľudí a ekosystémov. Len samotné znečistenie ovzdušia znamená, že takmer 300 000 Európanov každoročne zomiera predčasne. Navrhované nové pravidlá znížia počet úmrtí spôsobených úrovňami hlavných znečisťujúcich látok PM2,5 nad rámec usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie o viac ako 75 % za desať rokov. Pokiaľ ide o ovzdušie a vodu, všetky nové pravidlá poskytujú jasnú návratnosť investícií vďaka prínosom v oblasti zdravia, úspor energie, výroby potravín, priemyslu a biodiverzity. Na základe ponaučení zo súčasných právnych predpisov navrhuje Komisia sprísniť povolené úrovne znečisťujúcich látok a zlepšiť implementáciu, aby sa zabezpečilo, že ciele znižovania znečistenia sa v praxi dosiahnu častejšie. Dnešné návrhy sú kľúčovým pokrokom pri dosahovaní cieľa nulového znečistenia stanoveného v Európskej zelenej dohode, ktorým je dosiahnuť do roku 2050 životné prostredie bez škodlivého znečistenia.