Európska komisia navrhuje nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ pre priemyselné odvetvia a odvetvia súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami. Aktuálnym oznámením chce Európska komisia prepojiť modré hospodárstvo s Európskou zeenou dohodou a jej cieľmi v oblasti klimatickej neutrality, obnovy biodiverzity, nulového znečistenia a obehového hospodárstva.Všetky odvetvia modrého hospodárstva vrátane rybolovu, akvakultúry, pobrežného cestovného ruchu, námornej dopravy, prístavných činností a stavby lodí budú musieť znížiť svoj vplyv na životné prostredie a klímu. Prechod na udržateľné modré hospodárstvo si vyžaduje investície do inovačných technológií. Energia z vĺn a prílivová energia, produkcia rias, vývoj inovačného rybárskeho výstroja alebo obnova morských ekosystémov povedú k vzniku nových zelených pracovných miest a podnikateľských príležitostí v modrom hospodárstve.
V oznámení sa stanovuje podrobný program pre modré hospodárstvo v týchto oblastiach:
– Dosahovanie cieľov klimatickej neutrality a nulového znečistenia – Prechod na obehové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpadu – Zachovanie biodiverzity a investovanie do prírody – Podpora adaptácie na zmenu klímy a odolnosti pobreží – Zabezpečenie udržateľnej výroby potravín – Vytvorenie modrého fóra