Európska komisia prijala európsky akt o slobode médií. Ide o nový súbor pravidiel na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ. Navrhované nariadenie obsahuje záruky proti politickému zasahovaniu do redakčných rozhodnutí a proti sledovaniu. Kladie dôraz na nezávislosť a stabilné financovanie verejnoprávnych médií, ako aj na transparentnosť vlastníctva médií a prideľovania štátnej reklamy. Takisto sa v ňom stanovujú opatrenia zamerané na ochranu nezávislosti redaktorov a zverejňovanie konfliktov záujmov. Akt sa bude zaoberať otázkou koncentrácie médií a vytvorí novú nezávislú Európsku radu pre mediálne služby zloženú z vnútroštátnych mediálnych orgánov. Rada bude podporovať uplatňovanie právneho rámca EÚ pre mediálnu oblasť a bude pomáhať Komisii pri príprave usmernení o regulačných záležitostiach týkajúcich sa médií. Bude môcť vydávať aj stanoviská k vnútroštátnym opatreniam a rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na mediálne trhy a koncentráciu na mediálnom trhu. Rada bude takisto koordinovať vnútroštátne regulačné opatrenia týkajúce sa médií mimo EÚ, ktoré predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť, s cieľom zabezpečiť, aby tieto médiá neobchádzali pravidlá platné v EÚ. Výbor zorganizuje štruktúrovaný dialóg medzi veľmi veľkými online platformami a mediálnym sektorom s cieľom podporiť prístup k rôznym mediálnym ponukám a monitorovať, či platformy dodržiavajú samoregulačné iniciatívy, ako je Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií <ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_3664>. Európsky akt o slobode médií zabezpečí, aby médiá – verejné aj súkromné – mohli ľahšie fungovať na vnútornom trhu EÚ naprieč hranicami, bez neprimeraného tlaku a pri zohľadnení digitálnej transformácie mediálneho priestoru:
Ochrana redakčnej nezávislosti – od členských štátov sa bude vyžadovať, aby rešpektovali skutočnú redakčnú slobodu a zlepšili ochranu novinárskych zdrojov. Poskytovatelia mediálnych služieb budú musieť zabezpečiť transparentnosť vlastníctva a prijať opatrenia s cieľom zaručiť nezávislosť jednotlivých redakčných rozhodnutí. Zákaz používania špionážneho softvéru proti médiám – bezpečnostné záruky proti používaniu špionážneho softvéru proti médiám, novinárom a ich rodinám. Nezávislé verejnoprávne médiá – vedenie a správna rada verejnoprávnych médií budú musieť byť vymenovaní transparentným, otvoreným a nediskriminačným spôsobom. Poskytovatelia verejnoprávnych médií budú ponúkať pluralitu informácií a názorov nestranným spôsobom. Testy plurality médií – členské štáty posúdia na mediálnom trhu vplyv koncentrácie na pluralitu médií a redakčnú nezávislosť. Vyžaduje sa, aby každé legislatívne, regulačné alebo administratívne opatrenie prijaté členským štátom, ktoré by mohlo mať vplyv na médiá, bolo riadne odôvodnené a primerané. Transparentná štátna reklama – stanovia sa nové požiadavky na prideľovanie štátnej reklamy médiám, aby bola situácia transparentná a nediskriminačná. Ochrana online mediálneho obsahu – záruky proti neoprávnenému odstráneniu mediálneho obsahu, ktorý bol vytvorený v súlade s odbornými normami. V prípadoch, ktoré nezahŕňajú systémové riziká, ako sú dezinformácie, budú musieť veľmi veľké online platformy, ktoré majú v úmysle odstrániť určitý zákonný mediálny obsah, pretože je v rozpore s politikami platformy, informovať poskytovateľov mediálnych služieb o dôvodoch odstránenia predtým, ako sa uskutoční. Všetky sťažnosti podané poskytovateľmi mediálnych služieb budú musieť tieto platformy vybavovať prioritne. Nové používateľské právo na prispôsobenie mediálnej ponuky – používateľom umožní zmeniť predvolené nastavenia tak, aby odrážali ich vlastné preferencie.