Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom členským štátom poskytuje základné usmernenia, akú fiškálnu politiku uplatňovať v nadchádzajúcom období. Stanovuje v ňom hlavné zásady správneho koncipovania a kvality fiškálnych opatrení. Komisia zároveň predkladá svoje úvahy o tom, či deaktivovať všeobecnú únikovú doložku alebo pokračovať v jej uplatňovaní. Oznámenie načrtáva smerovanie celkovej fiškálnej politiky v strednodobom horizonte, a pritom zohľadňuje aj vplyv Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Dôveryhodné fiškálne politiky, ktoré zmierňujú krátkodobé dôsledky pandémie koronavírusu a podporujú obnovu sú dôležité pre zabezpečenie koordinovanej a jednotnej politickej reakcie na súčasnú krízu.
V oznámení sa uvádza, že fiškálna politika by mala byť aj naďalej ostražitá a mala by sa prispôsobovať vývoju situácie. Varuje pred predčasným stiahnutím fiškálnej podpory, ktorá by sa mala zachovať v tomto aj budúcom roku. Uvádza sa v ňom, že keď sa podarí zmierniť zdravotné riziká, fiškálne opatrenia by sa mali lepšie dlhodobo zacieliť na podporu odolnej a udržateľnej obnovy a fiškálne politiky by mali zohľadniť vplyv RRF. Toto usmernenie uľahčí členským štátom prípravu programov stability programov, ktoré by mali predložiť Komisii v apríli 2021. Komisia usmernenia podrobnejšie rozpracuje v jarnom balíku európskeho semestra.