Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  pravidelne monitoruje krajiny sveta a publikuje podrobné analytické dokumenty, ktoré sú výborným zrkadlom fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych oblastiach. Slovensko dosahuje výborné makroekonomické výsledky, no v kľúčových oblastiach, v ktorých sa štát bytostne dotýka občana, sú výsledky naďalej slabé. Slovensko potrebuje prioritne riešiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania, efektívnosť verejnej správy, fungovanie trhu práce aj pre znevýhodnené skupiny, ako aj nedostatok pracovnej sily a zdravotníctvo.

Odporúčania OECD pre Slovensko:

Slovenská ekonomika sa nachádza v dobrej ekonomickej kondícii, avšak zaostáva za ostatnými krajinami OECD vo výsledkoch verejných služieb, predovšetkým v oblasti zdravotníctva a školstva. Hlavnou celospoločenskou výzvou zostáva inklúzia marginalizovaných rómskych komunít, ktorá si vyžaduje neodkladné posilnenie politík podporujúce ich integráciu.“