Európska komisia (EK) pravidelne monitoruje krajiny sveta a publikuje podrobné analytické dokumenty, ktoré sú výborným zrkadlom fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych oblastiach. Slovensko dosahuje výborné makroekonomické výsledky, no v kľúčových oblastiach, v ktorých sa štát bytostne dotýka občana, sú výsledky naďalej slabé. Slovensko potrebuje prioritne riešiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania, efektívnosť verejnej správy, fungovanie trhu práce aj pre znevýhodnené skupiny, ako aj nedostatok pracovnej sily a zdravotníctvo.

Odporúčania Európskej komisie:

V kontexte Európskeho semestra a analýzy v Správe o Slovensku sa zhoduje aj s hodnoteniami iných renomovaných medzinárodných organizácií. „Slovensku sa v súčasnosti ekonomicky darí, ale západné krajiny dobiehame pomalšie. Kľúčové sektory pre život obyvateľov ako školstvo, zdravotníctvo či verejná správa ostávajú výzvou a Slovensko málo investuje do svojej budúcnosti cez podporu vedy, výskumu, inovácií či digitalizácie.“