Eurospravodaj – Január 2021 PDF NA STIAHNUTIE

2021 JE EURÓPSKYM ROKOM ŽELEZNÍC

Piatok 1. januára 2021 začal Európsky rok železníc. Táto iniciatíva Európskej komisie vyzdvihne výhody
železničnej dopravy ako udržateľného, inteligentného a bezpečného spôsobu dopravy. V priebehu
roka 2021 sa železnica stane stredobodom pozornosti celého kontinentu s cieľom podporiť využívanie
železničnej dopravy občanmi aj podnikmi. V EÚ je železničná doprava zodpovedná za menej ako 0,5 %
emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou. Z toho vyplýva, že je jednou z najudržateľnejších
foriem osobnej a nákladnej dopravy. Okrem iných výhod je železničná doprava mimoriadne bezpečná
a spája ľudí a podniky v celej EÚ prostredníctvom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Napriek týmto
výhodám len asi 7 % cestujúcich a 11 % tovaru cestuje po železnici. Európsky rok železníc vytvorí impulz,
ktorý pomôže zvýšiť podiel železničnej dopravy na osobnej a nákladnej doprave. Tým sa výrazne znížia
emisie skleníkových plynov a znečistenie pochádzajúce z dopravy EÚ, čím sa výrazne prispeje k úsiliu EÚ
dosiahnuť ciele európskej zelenej dohody, teda dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.