Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 6,14 miliardy eur na jednoduchší a flexibilnejší fond pre európske rybárstvo a námorného hospodárstvo.

Nový Európsky námorný a rybársky fond bude aj naďalej podporovať odvetvie rybárstva aby sa dokázalo prispôsobiť  udržateľnejším rybolovným postupom. Podpora sa zameria aj na  malých rybárov. Komisia posilňuje environmentálny vplyv fondu, keďže sa v súlade so záväzkami dohodnutými v Parížskej dohode bude zameriavať na ochranu morských ekosystémov a 30 % jeho rozpočtu plánuje použiť na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.

Námorný fond taktiež umožní investície do nových námorných trhov, technológií a služieb, ako sú napríklad modrá energia a morské biotechnológie. Pobrežné spoločenstvá získajú väčšiu a širšiu podporu na vytváranie miestnych partnerstiev a transferov technológií do všetkých sektorov modrého hospodárstva vrátane akvakultúry a prímorského cestovného ruchu.