Európska komisia predstavila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019 a v prípade Talianska potvrdila, že je v mimoriadne závažnom nesúlade s Paktom stability a rastu. Grécko sa po prvýkrát zapojilo do európskeho semestra. V prípade Slovenska, ktoré je v skupine spolu s Estónskom a Lotyšskom,  Komisia dospela k záveru, že návrh rozpočtového plánu je vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu v roku 2019. Tieto krajiny predložili plány, ktoré by mohli viesť k určitej odchýlke od ich strednodobého rozpočtového cieľa alebo od postupu úprav smerom k tomuto cieľu.

Európsky semester 2019 sa začína v období ustáleného, aj keď menej dynamického rastu a vysokej neistoty. Od roku 2014, keď nastúpila Komisia pod vedením J.C. Junckera, sa veľa dosiahlo, ale sú potrebné ďalšie opatrenia. Na európskej úrovni to znamená prijatie rozhodnutí ohľadom dokončenia Hospodárskej a menovej únie. Na národnej úrovni, je potrebné využiť dobré ekonomické časy na vytváranie fiškálnych vankúšov a znižovanie dlhu ako aj podporiť investície a štrukturálne reformy na zvýšenie produktivity a rastového potenciálu.