Eurospravodaj – 07 2022  

POLITIKA SÚDRŽNOSTI

Slovensko uzavrelo na roky 2021 – 2027 Partnerskú dohodu s Komisiou. Slovensko na toto obdobie dostane 12,8 miliardy eur, aby investične podporilo hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Partnerská dohoda s Komisiou zároveň pomôže Slovensku plniť kľúčové priority EÚ, a tak dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a sociálnu spravodlivosť.