Európska komisia predložila správu o kľúčovom pokroku, ktorý sa dosiahol od roku 2015 v rámci Európskej migračnej agendy. V posledných 4 rokoch sa položili základy spoločnej migračnej politiky EÚ a zaviedli sa nové nástroje a postupy koordinácie a spolupráce.

Solidarita a podpora členských štátov – EÚ úzko spolupracuje s členskými štátmi, a to uplatňovaním prístupu založeného na problémových oblastiach (hotspotoch) a s podporou agentúr EÚ, v rámci čoho v teréne pôsobí viac ako 2 300 pracovníkov. Cieľom je lepšie riadenie migrácie, posilnenie vonkajších hraníc, záchrana životov, zníženie nelegálnych príchodov a zabezpečenie účinných návratov.

Intenzívnejšia spolupráca s partnerskými krajinami prináša výsledky – EÚ intenzívnejšie spolupracuje s partnermi mimo Európy na riešení základných príčin neregulárnej migrácie, pri ochrane utečencov a migrantov i podpore pre hostiteľské komunity. Podarilo sa vyčleniť sumu 9,7 miliardy eur.

Základy pre budúce jednoznačné a spravodlivé pravidlá v oblasti azylu – jedným z najjednoznačnejších ponaučení, ktoré vyplynuli z krízy v roku 2015, bola potreba reformy spoločného európskeho azylového systému. Komisia predložila všetky potrebné návrhy na vytvorenie uceleného a udržateľného rámca EÚ pre migráciu a azyl.

Výrazný pokrok v oblasti bezpečných a legálnych možností – členské štáty vynaložili v posledných 5 rokoch dosiaľ najväčšie kolektívne úsilie o presídlenie, pričom sa im podarilo presídliť takmer 63 000 osôb (v roku 2020 sa zaviazali pokračovať v presídľovaní a mali by poskytnúť približne 30 000 miest na presídlenie).

Ďalšie úsilie a okamžité kroky v kľúčových oblastiach – celková migračná situácia na všetkých trasách sa síce vrátila na úrovne spred krízy, keďže počet príchodov bol v septembri 2019 približne o 90 % nižší ako v septembri 2015, zostáva však nestabilná a geopolitický vývoj prináša nové výzvy pre EÚ. Treba ďalej pracovať na riešení naliehavých kľúčových problémov a dosiahnuť pokrok pri prebiehajúcich aktivitách. Ide najmä o:

– naliehavé opatrenia na zlepšenie podmienok vo východnom Stredozemí,

– väčšiu solidaritu pri pátraní a záchrane,

– urýchlenie evakuácií z Líbye.