Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade, o zmene nariadenia o Aarhuskom dohovore, ktorá umožní väčšiu verejnú kontrolu aktov EÚ s vplyvom na životné prostredie. Komisia navrhla túto zmenu v októbri 2020 v nadväznosti na svoj záväzok uvedený v Európskej zelenej dohode, a to zlepšiť prístup občanov a environmentálnych mimovládnych organizácií k administratívnemu a súdnemu preskúmaniu na úrovni EÚ.

Týmto návrhom, ktorý predložila Komisia, sa mení nariadenie (ES) č. 1367/06, ktoré Európsky parlament a Rada prijali v roku 2006, keď sa EÚ stala zmluvnou stranou Aarhuského dohovoru. Cieľom Aarhuského dohovoru je zaručiť tri dôležité aspekty správy v oblasti životného prostredia: prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Výbor pre plnenie záväzkov podľa Aarhuského dohovoru už v minulosti upozornil na určité problematické otázky týkajúce sa povinností EÚ, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Zmena, ktorá bola dnes prijatá, rieši práve tieto pripomienky.