Komisia tento týždeň uverejnila svoje posúdenie návrhov národných energetických a klimatických plánov (NEKP) členských štátov EÚ a vydala odporúčania v snahe pomôcť členským štátom zvýšiť ich ambície v súlade s cieľmi EÚ na rok 2030. Konečné plány musia byť predložené do 30. júna 2024. Návrhy aktualizovaných NEKP nás približujú k plneniu cieľov EÚ do roku 2030 a vykonávaniu nedávno odsúhlasených právnych predpisov. Jednoznačne je však potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, a to aj vzhľadom na výsledok konferencie COP28 a celosvetovú výzvu na urýchlenie opatrení v tomto desaťročí. Komisia vo svojom posúdení vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a aby stanovili jasnejšie plány, ako sa chcú adaptovať na zmenu klímy. Zároveň ich vyzýva, aby sa lepšie pripravili na rozsiahlejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a posilnili opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Potrebné sú aj ďalšie opatrenia na posilnenie postavenia spotrebiteľov, zlepšenie energetickej bezpečnosti a podporu európskych spoločností pri posilňovaní ich konkurencieschopnosti. Bude potrebné vyvinúť väčšie úsilie v snahe zabezpečiť prístup k dostupným zdrojom financovania a podnietiť kľúčové investície potrebné pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.