Európska komisia uverejnila prvú výzvu na predkladanie projektov pre nový Nástroj na medziregionálne inovačné investície (I3). Ide o nový nástroj financovania na roky 2021 – 2027, v rámci ktorého sa vyčleňuje 570 miliónov eur na podporu komercializácie a rozšírenia medziregionálnych inovačných projektov v spoločných prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie. Nástrojom sa podporí rozvoj európskych hodnotových reťazcov so silným rozmerom súdržnosti, keďže minimálne polovica spomínaného rozpočtu bude vyčlenená pre menej rozvinuté regióny. I3 bude podporovať partnerstvá výskumných pracovníkov, podnikov, občianskej spoločnosti a verejnej správy s cieľom identifikovať a zdokonaliť spoločné oblasti investícií. Podporia sa aj synergie s opatreniami v rámci programu Horizont Európa a Programu pre jednotný trh. Prvá výzva na predkladanie projektov pre I3 v hodnote 145 miliónov eur sa bude vzťahovať na roky 2021 a 2022 v týchto oblastiach:

  • Oblasť 1 – Finančná a poradenská podpora pre investície do medziregionálnych inovatívnych projektov
  • Oblasť 2 – Finančná a poradenská podpora na rozvoj hodnotových reťazcov v menej rozvinutých regiónoch

.