Komisia prijala novú stratégiu ľudských zdrojov, aby bola schopná dosahovať špičkové výkony v záujme všetkých Európanov tým, že bude ponúkať moderné pracovisko a uspokojivú kariéru, a bude tak priťahovať najlepšie talenty zo všetkých členských štátov. V oznámení o ekologizácii sa ako súčasť stratégie uvádza, ako sa Komisia do roku 2030 stane klimaticky neutrálnou. Stanovuje sa v ňom, že Komisia pôjde príkladom, pokiaľ ide o korporátne opatrenia v oblasti klímy, v duchu politických návrhov Európskej zelenej dohody. Komisia do roku 2030 zníži svoje emisie skleníkových plynov o 60 % v porovnaní s rokom 2005 a zvyšné emisie bude kompenzovať odstraňovaním uhlíka.

Stratégia sa zameriava na tri strategické priority:

  1. Atraktívne pracovisko: Komisia ako zamestnávateľ posilní svoju atraktivitu s cieľom získať a udržať si tie najlepšie talenty zo všetkých členských štátov, a zároveň verne odrážať rozmanitosť európskej spoločnosti, ktorej slúži. Touto stratégiou sa posilní existujúce úsilie o vytvorenie inkluzívneho, udržateľného a flexibilného pracovného prostredia s pracovnými podmienkami, ktoré sú ústretové voči rodinám, a lákavými perspektívami profesijného rozvoja pre všetkých. Okrem toho Komisia oznámením o ekologizácii zosúladí náš spôsob práce s politickými prioritami, na ktorých pracujeme, s konkrétnymi opatreniami, ktoré sa okamžite vykonajú:
  • ďalšie znižovanie emisií z budov Komisie v Bruseli a ostatných sídlach;
  • inteligentnejšia a ekologickejšia politika služobných ciest bez oslabenia prítomnosti v členských štátoch a potreby osloviť občanov;
  • povzbudzovanie zamestnancov, aby na dochádzanie do zamestnania vo väčšej miere využívali udržateľnú dopravu, a aby boli bežné služobné vozové parky nahradené elektrickými vozidlami.
  1. Rýchlejší a pružnejší výber a prijímanie zamestnancov: Komisia v spolupráci s Európskym úradom pre výber pracovníkov zavedie moderné, zrýchlené a pružnejšie postupy výberu a prijímania interných aj externých uchádzačov o zamestnanie. Cieľom je vybrať tých najtalentovanejších a najvhodnejších jednotlivcov, zabezpečiť rovnaké podmienky pre žiadateľov z rôznych prostredí a udržať si získané talenty.
  2. Flexibilná a uspokojivá kariéra pre všetkých zamestnancov

Nová stratégia ľudských zdrojov posilní kariérne vyhliadky zamestnancov podporou vnútornej a vonkajšej mobility na všetkých úrovniach a na všetkých pracoviskách. Zreorganizuje a zlepší sa profesijné poradenstvo, mentorstvo, koučing a vyhľadávanie talentov.

Všetky tri priority budú podporené štvrtou prierezovou prioritou, ktorou je zjednodušenie služieb v oblasti ľudských zdrojov, a to uľahčovaním, digitalizáciou a urýchľovaním postupov v čo najväčšej možnej miere.