Európska komisia začala verejnú online konzultáciu o vývoji novej stratégie EÚ v oblasti pôdy. Zdravé pôdy sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov európskej zelenej dohody, ako je klimatická neutralita, obnova biodiverzity, nulové znečistenie, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie. Naše pôdy sú však degradované v dôsledku neudržateľného hospodárenia, nadmerného využívania, zmeny klímy a znečistenia. Z tohto dôvodu sa v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 príjme nová stratégia pre pôdu v roku 2021. Cieľom novej stratégie EÚ v oblasti pôdy bude riešiť otázky súvisiace s pôdou a pôdou komplexným spôsobom a pomôcť dosiahnuť neutralitu degradácie pôdy do roku 2030, t. j. obnoviť „zdravý stav“ pôdy. Je to jeden z kľúčových cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Zdravé pôdy produkujú potraviny a suroviny, čistia pitnú vodu, znižujú riziko povodní a ukladajú obrovské množstvá uhlíka. Stratégia sa preto zameria na to, ako chrániť úrodnosť pôdy, znížiť eróziu a zvýšiť obsah organických látok v pôde a zohľadniť medzinárodné záväzky EÚ. Občania, organizácie a príslušní aktéri sa môžu zúčastniť na verejnej konzultácii do 27. apríla 2021.