Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje nový osobitný program s rozpočtom 4 miliardy EUR, ktorý zlepší postavenie a ochranu spotrebiteľov, ako aj umožní  európskym malým a stredným podnikom (MSP) naplno profitovať z dobre fungujúceho jednotného trhu.

Nový program jednotného trhu bude podporovať tieto iniciatívy:

  • Ochrana spotrebiteľa a posilnenie jeho postavenia
  • Konkurencieschopnosť podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP)
  • Vysoká úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín
  • Účinné presadzovanie predpisov a prvotriednych štandardov
  • Spravodlivá hospodárska súťaž v digitálnom veku
  • Špičková európska štatistika