Komisia predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu.
Tieto odporúčania sa odvíjajú od 2 základných cieľov: · krátkodobé hľadisko – zmiernenie vážnych negatívnych dôsledkov pandémie koronavírusu · krátkodobé až strednodobé hľadisko – dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý uľahčuje zelenú a digitálnu transformáciu.
V prípade Slovenska sa odporúčania týkajú:
– fiškálnych politík zameraných na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií, udržateľnosti dlhovej služby pri súčasnom zvyšovaní investícií; – posilnenia odolnosti systému zdravotnej starostlivosti v oblasti personálu, kritických zdravotníckych materiálov a infraštruktúry a zlepšenia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a koordinácie medzi jednotlivými druhmi starostlivosti; – poskytnutia primeranej náhrady príjmu a zabezpečenia prístupu k sociálnej ochrane a základným službám pre všetkých; – posilnenia digitálnych zručností a zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu; – opatrení na zabezpečenie likvidity malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb; – odstránenia nedostatkov v oblasti digitálnej infraštruktúry; – realizácie verejných investičných projektov a podpory súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva vrátane investícii do zelenej a digitálnej transformácie, najmä do čistej a efektívnej výroby a využívania energie a zdrojov, udržateľnej verejnej dopravy a odpadového hospodárstva; – účinného dohľadu pri boji proti praniu špinavých peňazí; – zabezpečenia priaznivého podnikateľského prostredia a kvalitných verejných služieb; – integrity justičného systému.