Európska komisia prijala podporné opatrenia pre sektor vinohradníctva a vinárstva, ktoré zahŕňajú zvýšenie podpory pre nástroje na riadenie rizík, ako je poistenie úrody a vzájomné fondy, a predĺženie platnosti už zavedených opatrení flexibility do 15. októbra 2022. Pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, organizáciám výrobcov sa poskytne kompenzácia na podporu – ktorá sa zvyčajne vypočítava na základe hodnoty produkcie – tak, aby podpora neklesla pod 85 % minuloročnej úrovne. Vzhľadom na bezprecedentné výzvy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 bol v máji 2020 prijatý prvý balík opatrení. Tieto opatrenia boli doplnené druhým balíkom pre sektor vinohradníctva a vinárstva, ktorý bol prijatý v júli 2020. V rámci balíka bol dnes prijatý súbor opatrení v podobe vykonávacích aktov. V prípade delegovaných aktov bude ešte musieť uplynúť dvojmesačná lehota na preskúmanie v Európskom parlamente a Rade. V sektore vína sa budú uplatňovať tieto mimoriadne opatrenia:

  • Krajiny EÚ môžu aj naďalej kedykoľvek meniť svoje vnútroštátne podporné programy, pričom obvykle ich môžu meniť len dvakrát ročne (k 1. marcu a 30. júnu každého roka).
  • Pokiaľ ide o propagačné a informačné činnosti, reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, zelený zber a investície, možnosť poskytnúť vyšší príspevok z rozpočtu EÚ sa predlžuje do 15. októbra 2022.
  • Príspevok z rozpočtu EÚ na poistenie úrody sa zvýšil zo 70 % na 80 %, a to až do 15. októbra 2022.
  • Podpora EÚ na pokrytie nákladov na zriadenie vzájomných fondov sa zdvojnásobila, a to z: 10 %, 8 % a 4 % v prvom, druhom a treťom roku vykonávania na 20 %, 16 % a 8 %.
  • Možnosti flexibility poskytnuté na opatrenia v rámci programu v sektore vinohradníctva a vinárstva sa predlžujú do 15. októbra 2022.