Komisia prijala nové minimálne hygienické normy pre materiály a výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou. Budú sa uplatňovať od 31. decembra 2026 na materiály a výrobky používané v nových zariadeniach alebo pri renovácii alebo oprave starších zariadení. Tieto normy zabránia mikrobiálnemu rastu a znížia riziko vyplavovania škodlivých látok do pitnej vody. Nové normy sa budú uplatňovať na materiály a výrobky určené na použitie v nových zariadeniach na odber, úpravu, skladovanie alebo distribúciu vody alebo na opravárenské práce, ako sú napríklad zásobovacie potrubia, ventily, čerpadlá, vodomery, armatúry a kohútiky. Tým sa zvýši bezpečnosť vody na pitie a zníži sa administratívna záťaž pre spoločnosti, ktoré vyrábajú príslušné materiály a výrobky, ako aj pre vnútroštátne orgány. Novými pravidlami sa zjednodušia schvaľovacie procesy, ktoré predtým vykonávali jednotlivé vnútroštátne orgány. Materiály a výrobky, ktoré spĺňajú nové normy EÚ, dostanú EÚ vyhlásenie o zhode a osobitné označenie EÚ. Výrobok sa preto môže predávať v celej EÚ bez akýchkoľvek obmedzení súvisiacich s možnými obavami týkajúcimi sa verejného zdravia alebo životného prostredia.