Komisia predkladá tri iniciatívy na podporu nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s konečným cieľom vytvoriť európsky diplom. Dobrovoľný európsky diplom by bol prínosom pre študentov a komunitu vysokoškolského vzdelávania tým, že by posilnil vzdelávaciu mobilitu v rámci EÚ a posilnil by prierezové zručnosti študentov. Pomohlo by to uspokojiť dopyt na trhu práce a zatraktívniť absolventov pre budúcich zamestnávateľov a zároveň prilákať študentov z celého sveta a posilniť európsku konkurencieschopnosť. Tieto tri iniciatívy sa zaoberajú právnymi a administratívnymi prekážkami, ktoré bránia partnerským univerzitám vytvoriť konkurencieschopné spoločné študijné programy na bakalárskej, magisterskej alebo doktorandskej úrovni. Návrhy vychádzajú z inštitucionálnej autonómie univerzít a akademickej slobody. Plne rešpektujú právomoci členských štátov a regionálnych vlád v oblasti vysokoškolského vzdelávania.