Európska komisia odporučila, aby členské štáty neposkytovali finančnú podporu podnikom s väzbami na krajiny, ktoré sú na zozname EÚ obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie. Obmedzenia by sa mali vzťahovať aj na podniky, ktoré boli usvedčené zo závažných hospodárskych trestných činov – ako sú napríklad finančné podvody, korupcia či neplatenie daní a záväzkov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Odporúčanie poskytne členským štátom usmernenie, ako stanoviť podmienky pre finančnú podporu, ktoré zabránia zneužitiu verejných financií, a posilniť záruky proti zneužívaniu daní v celej EÚ v súlade s právnymi predpismi EÚ. Cieľom je poskytnúť členským štátom návod v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktorý im pomôže zabrániť tomu, aby sa verejná podpora využívala pri daňových podvodoch a únikoch, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu. Koordináciou obmedzení finančnej podpory by členské štáty takisto zabránili nezrovnalostiam a narušeniam v rámci jednotného trhu.
Zoznam EÚ obsahujúci nespolupracujúce daňové jurisdikcie je najlepším základom pre uplatňovanie podmienok na poskytnutie finančnej podpory, pretože umožní všetkým členským štátom konať konzistentne a zabráni individuálnym opatreniam, ktoré by mohli byť v rozpore s právom EÚ. Jednotný postup navyše prinesie podnikom väčšiu jasnosť a istotu. Komisia je zároveň pripravená diskutovať s členskými štátmi o ich konkrétnych plánoch na zabezpečenie toho, aby sa poskytovanie štátnej pomoci, najmä vo forme rekapitalizácie, obmedzovalo na podniky, ktoré platia svoj spravodlivý podiel na daniach.