Komisia uverejnila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom zmapovať existujúce pravidlá a prístupy na podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti, najmä pokiaľ ide o význam obsahu všeobecného záujmu. Štúdia poskytne Komisii, členským štátom a vnútroštátnym regulačným orgánom komplexnú analýzu, ktorá by mohla podporiť spoločný prístup s dôrazom na obsah všeobecného záujmu. Štúdia takisto poskytne podrobný prehľad o rozdelení príjmov z reklamy súvisiacich s mediálnym obsahom, online aj offline, medzi rôznymi aktérmi hodnotového reťazca. Navrhne možné metodiky posudzovania a merania plurality médií a navrhne opatrenia na riešenie nedostatkov. Táto iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia o podporu slobody a plurality médií v celej EÚ. Komisia zároveň zabezpečí udržateľné financovanie projektov na podporu plurality v rámci nového programu Kreatívna Európa. Zoznam súčasných projektov financovaných EÚ v tejto oblasti je k dispozícii tu. Výzva je otvorená do 23. marca 2021.