Komisia poskytla členským štátom usmernenia v rámci jarného balíka európskeho semestra 2023 s cieľom vybudovať silné a nadčasové hospodárstvo, ktoré zabezpečí konkurencieschopnosť a dlhodobú prosperitu pre všetkých v náročnom geopolitickom prostredí. To si vyžaduje integrovaný prístup vo všetkých oblastiach politiky: podpora environmentálnej udržateľnosti, produktivity, spravodlivosti a makroekonomickej stability. Európsky semester poskytuje na tento účel rámec koordinácie politík, ktorý zahŕňa vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a programov politiky súdržnosti. Cyklus európskeho semestra poskytuje ajaktualizované správy o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja vo všetkých členských štátoch.