Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje ďalej posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý je novou verziou Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Vznikne aj nový Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty.

  1. Európsky sociálny fond plus (ESF+)  – vznikne zlúčením existujúcich fondov a programov a bude oproti súčasnému Európskemu sociálnemu fondu pružnejší a jednoduchší.
    Navrhnutý je ročný  rozpočet  101,2 miliardy EUR na investície do ľudí, podporu Európskeho piliera sociálnych práv . ESF+ sa zameria napríklad na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie či cielenú podporu zdravotnej starostlivosti.
  2. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po roku 2020(EGF) – ročný  rozpočet  1,6 miliardy EUR. Tento fond sa zmení tak, aby mohol účinnejšie zasahovať v záujme podpory pracovníkov, ktorí prišli o prácu.
  3. Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty -na 7 rokov je navrhnutých  947 miliónov EUR. Tento fond vznikne na  podporu  rozvoja európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu a vzájomnej dôvere. Je to reakcia na súčasnú situáciu, kedy Európa čelí extrémizmu, radikalizácii a polarizácii, preto je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a brániť spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ. Fond budú tvoriť dva programy: program „Práva a hodnoty“ a program „Spravodlivosť“.