Európska komisia dnes dala na stôl návrh niekoľkých opatrení v oblasti poskytovania služieb. Ich cieľom je uľahčiť poskytovateľom služieb a osobám vykonávajúcim slobodné povolania pôsobenie na jednotnom trhu EÚ. Služby predstavujú dve tretiny hospodárstva EÚ a vytvárajú približne 90 % nových pracovných miest. Prijaté boli štyri konkrétne iniciatívy: Nový európsky elektronický preukaz služieb: zjednoduší poskytovateľom služieb (napr. inžinierskym firmám, konzultantom v oblasti IT, organizátorom obchodných výstav) splniť administratívne formality. Uľahčenie je v tom, že bude stačiť komunikovať len s jedným kontaktným miestom vo svojej domovskej krajine, ktoré potrebné údaje postúpi do hostiteľského členského štátu. Posúdenie primeranosti národných predpisov o odborných službách: stáva sa, že zastarané predpisy komplikujú kvalifikovaným uchádzačom z niektorých odvetví prístup k pracovným miestam. Komisia preto navrhuje zjednodušiť a ujasniť spôsob, ako by členské štáty mali vykonávať test primeranosti pred tým ako prijmú, prípadne zaktualizujú svoje právne predpisy týkajúce sa odborných služieb. Usmernenie k reforme regulácie povolaní: zo vzájomných hodnotení v rokoch 2014 až 2016 vyplynulo, že členské štáty, ktoré svoje trhy so službami otvorili (napr. Taliansko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko), teraz profitujú zo širšieho výberu služieb za lepšie ceny a bez toho aby utrpela kvalita. Dnes predložené usmernenia sa týkajú potreby reforiem v oblasti regulácie odborných služieb, ktoré by sa týkali architektov, inžinierov, právnikov, účtovníkov, patentových zástupcov, realitných agentov a turistických sprievodcov. Zlepšenie oznamovania návrhov vnútroštátnych právnych predpisov o službách: existujúce právne predpisy EÚ vyžadujú, aby členské štáty oznamovali návrhy svojich predpisov o službách. EK a ostatné členské štáty k nim môžu vzniesť prípadné námietky, dnes sa navrhlo ako tento proces zefektívniť, stransparentniť a urýchliť.11