Komisia prijala balík predpisov týkajúci sa retailových investícií, ktorý stavia záujmy spotrebiteľov do centra retailového investovania. Cieľom je umožniť retailovým investorom (t. j. „spotrebiteľským“ investorom) prijímať investičné rozhodnutia, ktoré sú v súlade s ich potrebami a preferenciami, a zabezpečiť, aby sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo a aby boli náležite chránení. Balík sa zameriava na to, aby sa do budúcnosti posilnila dôvera a ochota retailových investorov, pokiaľ ide o bezpečné investovanie, a aby mohli využívať výhody únie kapitálových trhov EÚ v celom rozsahu. Dnešný balík predpisov má široký rozsah pôsobnosti a týka sa všetkých aspektov investovania z pohľadu spotrebiteľov. Súčasťou balíka je pozmeňujúca smernica, ktorou sa revidujú existujúce pravidlá stanovené v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II), smernici o distribúcii poistenia (IDD), smernici o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD) a smernici o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), ako aj pozmeňujúce nariadenie, ktorým sa reviduje nariadenie o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRII.