Komisia predkladá novú stratégiu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi (2021 – 2025) zameranú na predchádzanie trestnej činnosti, postavenie obchodníkov s ľuďmi pred súd, ochranu obetí a posilnenie ich postavenia. V rokoch 2017 až 2018 bolo v Európskej únii viac ako 14 000 registrovaných obetí. V celosvetovom meradle dosahujú obchodníci s ľuďmi podľa odhadov ročný zisk vo výške 29,4 miliardy eur. Dopyt po vykorisťovaní má podľa očakávaní pokračovať, pričom obchodníci s ľuďmi presúvajú svoju činnosť do online prostredia a pandémia podľa všetkého vytvára podmienky na intenzívnejšie vykorisťovanie. V dnešnej stratégii sa preto stanovujú opatrenia, ktoré umožnia EÚ a jej členským štátom naďalej posilňovať svoju reakciu.
Stratégia zameriava na tieto aspekty:
– Zníženie dopytu, ktorý podporuje obchodovanie s ľuďmi: EK posúdi možnosť stanovenia minimálnych pravidiel EÚ, ktorými sa kriminalizuje využívanie služieb založených na vykorisťovaní obetí obchodovania s ľuďmi, a spolu s vnútroštátnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti zorganizuje preventívnu kampaň zameranú na vysokorizikové odvetvia. – Rozloženie obchodného modelu obchodníkov s ľuďmi online a offline: Komisia bude viesť dialóg s internetovými a technologickými spoločnosťami s cieľom obmedziť využívanie online platforiem na nábor a vykorisťovanie obetí. – Ochrana a podpora obetí a posilnenie ich postavenia s osobitným zameraním na ženy a deti: Cieľom stratégie je zlepšiť včasnú identifikáciu obetí a ich usmernenie na ďalšiu pomoc a ochranu, podporiť programy na posilnenie postavenia obetí a uľahčiť opätovnú integráciu. Komisia bude financovať aj odbornú prípravu zameranú na rodový prístup a potreby detí. – Podpora medzinárodnej spolupráce: Keďže polovicu obetí identifikovaných v EÚ tvoria občania krajín mimo EÚ, kľúčom k riešeniu problému obchodovania s ľuďmi je spolupráca s medzinárodnými partnermi.
Obchodovanie s ľuďmi predstavuje v EÚ aj napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v posledných rokoch, naďalej vážnu hrozbu. Obeťami sú najmä ženy a dievčatá, s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania. Keďže obchodovanie s ľuďmi často realizujú organizované zločinecké skupiny, stratégia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi je úzko prepojená so Stratégiou EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá bola takisto predstavená. Ochrana spoločnosti pred organizovanou trestnou činnosťou, ktorá zahŕňa aj boj proti obchodovaniu s ľuďmi, je prioritou stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu. Význam včasnej identifikácie potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi z krajín mimo EÚ sa takisto zdôraznil v novom v pakte o migrácii a azyle. date: 2021-04-15 08:00:00