Komisia odporučila krajinám schengenského priestoru a pridruženým krajinám, aby do 15. júna zrušili spoločným koordinovaným spôsobom kontroly na vnútorných hraniciach. EK zároveň odporučila predĺženie dočasných obmedzení na nepodstatné cestovanie do EÚ do 30. júna 2020. Členské štáty spoločne rozhodnú o tom, pre ktoré tretie krajiny budú obmedzenia zrušené, a to na základe súboru zásad a objektívnych kritérií vrátane zdravotného stavu, schopnosti uplatňovať ochranné opatrenia počas cesty a na základe reciprocity. Obmedzenia by mali byť zrušené postupne pre rôzne kategórie cestujúcich, pričom EK navrhuje zahrnúť napríklad aj zahraničných študentov. Komisia chce zabezpečiť efektívnu koordináciu pri postupnom zrušení cestovných obmedzení a pri obnovení vízových operácií v zahraničí, pre členské štáty preto vydáva usmernenia.