V prípade Slovenska ide o opatrenia na podporu cieľov v oblasti klímy. Konkrétne ide o investície do nových kapacít v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, ekologizácie súkromných a verejných budov (vrátane nemocníc a škôl), rozvoja novej infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, verejnej dopravy, dekarbonizácie priemyslu a adaptácie na zmenu klímy. Ďalších 21 % celkových rozpočtových prostriedkov je určených na opatrenia na podporu digitálnej transformácie. Podľa názoru Komisie plán Slovenska zahŕňa rozsiahly súbor vzájomne sa posilňujúcich reforiem a investícií, ktoré prispievajú k účinnému riešeniu všetkých alebo významnej podskupiny hospodárskych a sociálnych výziev uvedených v odporúčaniach pre danú krajinu adresovaných Slovensku Radou v rámci európskeho semestra v rokoch 2019 a 2020. Patria sem opatrenia, ktoré riešia dlhodobé výzvy v oblasti vzdelávania, starostlivosti o deti a zdravotnej starostlivosti. Rovnako sa plán zaoberá otázkami výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom komplexných opatrení, ktoré by mali odstrániť najzávažnejšie nedostatky, ako je nízka kvalita a inkluzívnosť vzdelávania, roztrieštená koordinácia politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, nedostatočná spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom a slabá výkonnosť v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Ďalšie opatrenia navrhnuté v pláne, napr. na zlepšenie justičného systému, verejného obstarávania a na boj proti praniu špinavých peňazí, majú potenciál prispieť k účinnému riešeniu mnohých základných výziev. Niektoré reformy by mali zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Plán predstavuje komplexnú a adekvátne vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu Slovenska, čím náležite prispieva ku všetkým šiestim pilierom nariadenia o RRF. V slovenskom pláne sú navrhnuté projekty zo všetkých siedmich hlavných oblastí európskeho významu.