Európska komisia prijala návrh na vytvorenie medziinštitucionálneho etického orgánu pre členov inštitúcií EÚ. Zriadením takéhoto orgánu sa po prvýkrát zavedú spoločné normy etického správania pre členov inštitúcií a formálny mechanizmus koordinácie a výmeny názorov na etické požiadavky medzi inštitúciami. Vďaka týmto zmenám budú politici EÚ podliehať spoločným, jasným, transparentným a zrozumiteľným normám.
Normy budú upravovať viaceré oblasti:
prijímanie darov a ponúk pohostenia a ciest od tretích strán: normy sa budú uplatňovať aj na prijímanie ocenení, vyznamenaní, cien alebo čestných titulov; opatrenia podmienenosti a transparentnosti, najmä v prípade stretnutí so zástupcami záujmových skupín: Komisia, Európsky parlament a Rada už majú zavedené spoločné normy upravujúce stretnutia so zástupcami záujmových skupín a ich uverejňovanie vďaka registru transparentnosti. Normy sa rozšíria tak, aby zahŕňali napríklad prístup do priestorov inštitúcií; záujmy a majetok, ktoré sa majú deklarovať, pričom sa stanovia kategórie, ako aj postupy uplatňované na kontrolu týchto vyhlásení; vedľajšie alebo externé aktivity s cieľom zabezpečiť, aby nebola ohrozená disponibilita a nezávislosť členov; činnosť vyvíjaná bývalými členmi po skončení ich mandátu, stanovenie podmienok a požiadaviek na transparentnosť; uplatňovanie spoločného rámca, čo zahŕňa aj monitorovanie dodržiavania predpisov a následných opatrení, a to aj pokiaľ ide o možné prípady obťažovania a sankcie v prípade porušení v rámci každej inštitúcie; zverejňovanie informácií: každá inštitúcia bude musieť zverejniť, ako uplatňuje tieto normy. Nový orgán bude plniť tri hlavné úlohy:
bude vypracovávať minimálne spoločné normy (vysvetlené vyššie), ktoré budú platiť pre členov zúčastnených inštitúcií a orgánov EÚ, a v prípade potreby ich bude aktualizovať. bude organizovať výmeny názorov na vnútorné pravidlá každej inštitúcie v kontexte predmetných noriem, aby sa mohli inštitúcie zo svojich skúseností vzájomne poučiť a využívať ich; bude podporovať spoločnú etickú kultúru všetkých členov inštitúcií EÚ a uľahčovať pochopenie rámca verejnosťou, a to v rámci inštitúcií, ako aj mimo nich. Uplatňovanie týchto pravidiel v inštitúciách sa musí riadiť aj zásadami transparentnosti. Komisia teraz pozve všetky inštitúcie a poradné orgány na stretnutie, ktoré sa bude konať 3. júla v Bruseli, s cieľom začať medziinštitucionálny dialóg a rokovania.