Komisia prijala svoj prcovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej agendy postpandemickej premeny Európy na zelenší, spravodlivejší, viac digitalizovaný a odolnejší kontinent. Tento pracovný program Komisie obsahuje 42 nových politických iniciatív zameraných na plnenie všetkých šiestich cieľov predsedníčky von der Leyenovej a nadväzuje na jej Prejav o stave Únie 2021. Odrážajú sa v ňom skúsenosti získané z pandémie a vďaka vyhláseniu Európskeho roka mládeže 2022 sa osobitná pozornosť venuje mladej generácii. Komisia, Európsky parlament a Rada začnú rokovania o vytvorení zoznamu spoločných legislatívnych priorít, pri ktorých sa spoluzákonodarcovia zhodnú na ich urýchlenej realizácii. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty a spolupracovať s nimi v záujme riadneho dodržiavania nových a existujúcich pravidiel EÚ a v prípade potreby nebude váhať presadiť právne predpisy EÚ v konaní o nesplnení povinnosti. 
Plnenie šiestich hlavných cieľov:

Európska zelená dohoda – Komisia bude pokračovať v úsilí o premenu Európy do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete. Popri priekopníckom balíku právnych predpisov z roku 2021, vďaka ktorým sa majú znížiť emisie o 55 %, a tak vytvoriť podmienky pre splnenie Európskej zelenej dohody, Komisia navrhne regulačný rámec pre certifikáciu odstraňovania uhlíka;

Európa pripravená na digitálny vek – Komisia bude pokračovať na svojej ceste digitálnym desaťročím s cieľom dosiahnuť digitálnu transformáciu EÚ do roku 2030. Pre inovácie v Európe má kľúčový význam jednotný trh. Komisia preto nanovo preskúma politiku hospodárskej súťaže a pripraví nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh, ktorý zabráni budúcim narušeniam.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí – Komisia nadviaže na akčný plán presadzovania Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má viesť ku kvalitným pracovným miestam, spravodlivým pracovným podmienkam a lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, a predloží aj návrh na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením azbestu pri práci.

Silnejšia Európa vo svete – V priebehu budúceho roka Komisia predstaví novú stratégiu Global Gateway zameranú na vytváranie partnerstiev v oblasti prepojenosti na celom svete na podporu obchodu a investícií. Do konca tohto roka predložia EÚ a NATO nové spoločné vyhlásenie a Komisia sa bude snažiť zrýchliť prípravu skutočnej európskej obrannej únie.

Podpora európskeho spôsobu života – Komisia navrhla vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže a zavedie novú iniciatívu ALMA (z angl. Aim, Learn, Master, Achieve – stanov si cieľ, nauč sa, zvládni a dosiahni), ktorá znevýhodneným mladým Európanom bez zamestnania, vzdelávania či odbornej prípravy, pomôže získať odborné skúsenosti v zahraničí s potrebnou sociálnou podporou. Konečným zámerom je zapojiť mladých do vzdelávania, odbornej prípravy alebo kvalitného zamestnania.

 Nový impulz pre európsku demokraciu – Európska demokracia s Konferenciou o budúcnosti Európy v plnom prúde a európskymi iniciatívami občanov sa bude aj v budúcnosti ďalej dynamizovať. Komisia takisto podnikne ďalšie kroky na ochranu slobody a plurality médií a predloží európsky akt o slobode médií. Takisto bude naďalej dohliadať na právny štát, ktorý je základným predpokladom účinného fungovania EÚ.