Komisia schválila svoju druhú výročnú správu o strategickom výhľade – „Schopnosť a sloboda EÚ konať“. Ide o oznámenie, ktoré predstavuje výhľadovú multidisciplinárnu perspektívu otvorenej strategickej autonómie EÚ v prostredí čoraz viacpolárnejšieho a spochybňovanejšieho globálneho poriadku. Komisia identifikovala štyri hlavné globálne trendy, ktoré ovplyvňujú schopnosť a slobodu EÚ konať. Sú to zmena klímy a iné environmentálne výzvy, digitálna hyperkonektivita a technologická transformácia, tlak na demokraciu a hodnoty a zmeny v celosvetovom poriadku a demografii. Zároveň stanovila 10 kľúčových oblastí činnosti, v ktorých môže EÚ ísť svetu príkladom a vybudovať si otvorenú strategickú autonómiu. Zo strategického výhľadu naďalej čerpajú pracovné programy Komisie a tvorí základ pre stanovovanie priorít.