Európska komisia uverejnila osobitný prieskum Eurobarometra o vnímaní spravodlivosti zelenej transformácie. Prieskum bol uskutočnený v období od mája do júna 2022. Takmer deväť z desiatich Európanov (88 %) podporuje zelenú transformáciu, pri ktorej sa na nikoho nezabudne. V súčasnosti je však len 46 % Európanov presvedčených, že do roku 2050 budú udržateľné zdroje energie, výrobky a služby cenovo dostupné pre všetkých vrátane chudobnejších ľudí. V súvislosti so zelenou transformáciou sa v tomto prieskume Eurobarometra opisuje, čo môžu občania urobiť, objasňuje sa rozvoj pracovných príležitostí, hodnotí sa výkonnosť EÚ a vládnych orgánov pri zabezpečovaní spravodlivej transformácie a diskutuje sa o stanoviskách k rôznym možnostiam politiky. Konkrétne polovica Európanov (50 %) súhlasí s tým, že EÚ robí dostatočné kroky na zabezpečenie spravodlivej zelenej transformácie, 50 % to uvádza aj o svojich regionálnych, mestských alebo miestnych verejných orgánoch, 47 % o svojej národnej vláde a 43 % súhlasí s tým, že podnikový sektor robí dosť. 77 % Európanov vníma osobnú zodpovednosť konať s cieľom obmedziť klimatickú zmenu a viac ako polovica (53 %) je presvedčená, že by mohli využívať menej energie ako v súčasnosti. Viac ako polovica (57 %) Európanov si myslí, že politiky v oblasti klímy vytvoria viac nových pracovných miest, než odstránia, a 61 % si myslí, že tieto pracovné miesta budú kvalitné.