Európska komisia schválila zmenu slovenskej schémy pomoci na podporu zamestnanosti s cieľom zachovať pracovné miesta a podporiť samostatne zárobkovo činné osoby v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Komisia dospela k záveru, že úprava existujúcej slovenskej schémy je v súlade s dočasným rámcom  štátnej pomoci. Pôvodnú schému schválila Komisia v apríli 2020 (SA.56986), v novembri 2020 (SA.59280) a v marci 2021 (SA.62004). Verejná podpora bude mať formu priamych grantov, mzdových dotácií a mzdovej podpory príjmu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Slovensko oznámilo 50 % zvýšenie rozpočtu z 2 miliárd eur na 3 miliardy eur. Komisia potvrdila, že upravená schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci a že je naďalej potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu.