Komisia predkladá prvú správu o stave Schengenu za rok 2022. Po minuloročnej schengenskej stratégii je to prvýkrát, čo Komisia predkladá takúto správu. Táto správa je súčasťou iniciatívy Komisie na posilnenie správy schengenského priestoru prostredníctvom každoročného podávania správ o stave Schengenu, stanovenia priorít na nasledujúci rok a monitorovania pokroku dosiahnutého na konci daného roka. Správa o stave Schengenu bude slúžiť ako základ pre diskusie poslancov Európskeho parlamentu a ministrov vnútra na schengenskom fóre 2. júna a na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre Schengen 10. júna. Správa takisto pripomína význam dobudovania schengenského priestoru a vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutia, ktoré umožnia Chorvátsku, ako aj Rumunsku a Bulharsku formálne sa stať súčasťou Schengenu, keďže splnili všetky kritériá. To isté sa bude vzťahovať – po úspešnom ukončení procesu schengenského hodnotenia – aj na Cyprus.
V správe sa stanovuje zoznam prioritných opatrení na roky 2022 – 2023, ktoré sa majú riešiť na vnútroštátnej aj európskej úrovni, ako napríklad: zavedenie novej IT architektúry a interoperability pre riadenie hraníc, plné využívanie nástrojov cezhraničnej spolupráce, zabezpečenie systematických kontrol všetkých cestujúcich na vonkajších hraniciach, zabezpečenie toho, aby agentúra Frontex v plnej miere dosiahla potenciál svojho mandátu, zrušenie všetkých dlhotrvajúcich kontrol na vnútorných hraniciach a prijatie revidovaného Kódexu schengenských hraníc.