Európska komisia predstavila historicky prvú európsku stratégiu na boj proti antisemitizmu a podporu židovského života v Európe. V situácii, keď antisemitizmus v Európe aj mimo nej povážlivo silnie, táto stratégia vytyčuje sériu opatrení zoskupených do troch pilierov: predchádzať všetkým formám antisemitizmu, chrániť a podporovať židovský život a podporovať vzdelávanie, výskum a pamiatku holokaustu. V stratégii sa navrhujú opatrenia, ktoré majú zintenzívniť spoluprácu s online spoločnosťami pri potláčaní antisemitizmu na internete, zlepšiť ochranu miest určených na náboženské obrady, zriadiť európske výskumné centrum zamerané na súčasný antisemitizmus a vytvoriť sieť miest, na ktorých došlo k holokaustu. Silu týmto opatreniam dodá aj medzinárodné úsilie EÚ ako lídra celosvetového boja proti antisemitizmu. Stratégia sa bude vykonávať v období 2021 – 2030. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby túto stratégiu podporili. Súhrnné správy o jej vykonávaní uverejní v rokoch 2024 a 2029. Členské štáty sa už zaviazali, že budú predchádzať všetkým formám antisemitizmu a bojovať proti nim prostredníctvom nových národných stratégií alebo opatrení v rámci existujúcich národných stratégií a/alebo akčných plánov na predchádzanie rasizmu, xenofóbii, radikalizácii a násilnému extrémizmu. Národné stratégie by mali byť prijaté do konca roka 2022 a Európska komisia ich zhodnotí do konca roka 2023. V stratégii sa stanovujú opatrenia zamerané na: 

  • predchádzanie všetkým formám antisemitizmu a boj proti nim;
  • ochranu a podporu židovského života v EÚ,
  • vzdelávanie, výskum a pamiatku holokaustu. 

Tieto opatrenia sú dopĺňané medzinárodným úsilím EÚ bojovať proti antisemitizmu na globálnej úrovni.