Európska komisia predstavila ambicióznu Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím ne roky 2021 – 2030. Jej cieľom je zabezpečiť plnú účasť týchto osôb na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými v EÚ aj mimo nej v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie, podľa ktorých sú rovnosť a nediskriminácia základnými kameňmi politík EÚ. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo zúčastňovať sa na všetkých oblastiach života, rovnako ako ktokoľvek iný. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach získali lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu, rekreačným aktivitám a mohli sa väčšmi zapojiť do politického života, pretrvávajú mnohé prekážky.
Nová stratégia vychádza z predchádzajúcej európskej stratégie a prispieva k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, ku ktorému Komisia tento týždeň prijme akčný plán určujúci smerovanie politík zamestnanosti a sociálnych politík v Európe. Zároveň podporuje vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ a jej členských štátov, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.