Včely, motýle a iný opeľujúci hmyz sú životne dôležité pre zdravé ekosystémy a ich schopnosť poskytovať nám potravu, čistú vodu, lieky, materiály, rekreáciu a dobré životné podmienky. Vplyvom človeka sa zmenili už tri štvrtiny zemského povrchu a existencia miliónov druhov je preto v ohrození. Súčasný spôsob ochrany prírody nie je dostatočný. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) dnes pri príležitosti Svetového dňa včiel uverejnilo zhrnutie posúdenia stavu ekosystémov z celej EÚ pre tvorcov politík. Správa vypracovaná spoločne s Európskou environmentálnou agentúrou poskytuje vedecky podložené poradenstvo o obnove degradovaných ekosystémov, zlepšovaní monitorovania ich zdravia a vymedzovaní metód na posúdenie ich podmienok. Rok po spustení stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa v správe podporuje úsilie o nasmerovanie európskej biodiverzity na cestu zotavenia. Z posudku vyplýva, že stav všetkých európskych ekosystémov – od lesov po poľnohospodársku pôdu, mestské oblasti, mokrade, rieky, jazerá a moria – je nutné výrazne zlepšiť, aby sa zastavila a zvrátila strata biodiverzity. Príručka poskytuje vedecké dôkazy pre nadchádzajúci návrh Komisie týkajúci sa cieľov obnovy prírody, ktorý sa má predložiť do konca tohto roka.