Európska komisia prijala oznámenie o lepšej právnej regulácii, v ktorom navrhla niekoľko vylepšení procesu koncipovania právnych predpisov na európskej úrovni. V snahe posilniť obnovu hospodárstva v Európe je dôležitejšie než kedykoľvek predtým vypracúvať právne predpisy EÚ čo najefektívnejším spôsobom a zároveň pri tom zohľadňovať potreby budúcnosti. Kľúčovou je v tomto ohľade spolupráca medzi inštitúciami EÚ, ako aj s členskými štátmi a zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov, podnikov a občianskej spoločnosti a to najmä zavedením jednotných „výziev na predloženie dôkazov“, ktoré sa budú nachádzať na vylepšenom portáli Vyjadrite svoj názor. „Komisia už teraz disponuje jedným z najlepších systémov právnej regulácie na svete, no stále je čo zlepšovať. Preto hodláme zintenzívniť naše úsilie, aby sme právne predpisy EÚ zjednodušili a znížili s nimi súvisiace administratívne zaťaženie, pričom chceme optimálnejšie využívať strategický výhľad a podporovať udržateľnosť a digitalizáciu. Ak však máme uspieť, musia za jeden koniec ťahať všetky zainteresované strany a začať tvoriť kvalitné politiky EÚ, ktoré budú v konečnom dôsledku znamenať silnejšiu a odolnejšiu Európu,“ uviedol v tejto súvislosti Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.
V snahe zvládať súčasné i budúce výzvy navrhla Komisia tieto opatrenia:
– odstrániť prekážky a byrokratické postupy, ktoré spomaľujú investície a budovanie infraštruktúry 21. storočia; – zaviesť zásadu „jeden za jeden“, ktorej cieľom bude minimalizovať administratívne zaťaženie občanov a podnikov – zohľadňovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby všetky predkladané legislatívne návrhy prispievali k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj; – zlepšovať spôsob, akým lepšia právna regulácia zohľadňuje a podporuje udržateľnosť a digitálnu transformáciu; – začleniť strategický výhľad do tvorby politík